Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Cssk

 

Épületek
 
Tisztelt Látogató!

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ mindennapi munkájának középpontjában a nehéz helyzetbe került személyek, családok, veszélyeztetett gyerekek segítése áll.

Igyekszünk az intézményünkkel kapcsolatba álló személyek és családok részére adekvát segítséget nyújtani (az intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételének lehetőségével) vagy ha ez nem lehetséges, akkor megkeresni azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek a nehézségek, problémák feloldását elősegíthetik.

Honlapunk célja, hogy intézményünket, szolgáltatásainkat bemutassuk.


Magunkról:

Cím: 7400 Kaposvár, Honvéd u. 33/A.

E-mail: kaposvar@cssk.hu

Telefon: 06-82-529-180


Az Intézményünk 1988. szeptember 1-től látja el a családsegítő szolgáltatás, 1997. november 1-jétől a gyermekjóléti alapellátási feladatokat.

A család- és gyermekjóléti központ a Kaposvári járás településein, a család- és gyermekjóléti szolgálat Kaposvár ellátási területen nyújtja a szolgáltatásait.


Szervezeti felépítés


A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság önálló szakmai intézményegysége (telephelye) a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ.

            Szakmai vezető: Jászberényi Ágnes

            Telefon: 06-82-529-180

            E-mail: kaposvar@kaposvaricssk.huSzervezeti egységek:


I. Szolgáltató Csoport

            Vezetője: Koósné Batykó Éva

            Telefon 06-82-415-419


A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.    

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A szolgáltatás feladata a szociális válságkezelés, a lélektani válságkezelés, a krízisintervenció, az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), pszichológiai, egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadáshoz való hozzáférés segítése, a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.

Gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.


Ügyfélfogadási idő a szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtó szervezeti egységeknél:

  • hétfő- kedd: 8.00-16.00 óra között,
  • szerda: 8.00- 18.00 óra között,
  • csütörtök: 8.00-16.00 óra között.
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel (krízishelyzetben a szolgáltatás elérhető az intézményben.


II. Járási Csoport

           Vezetője: Várvizi Vilmos

            Telefon: 06-82-511-388

            E-mail: jarasi.csoport@kaposvaricssk.hu


Hatósági megkeresés és hatósági döntés alapján (határozatban foglaltak alapján, nevelési tervben rögzítettek alapján) kerül a szolgáltatásnyújtásra, a speciális szolgáltatások közül a tanácsadások igénybevétele önkéntes igénybevétellel is nyújtható.

Gyermekveszélyeztetettség miatt a hatóság által elrendelt gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén az esetmenedzserek gondozási és nevelési terv alapján segítsék a családot.

Az esetmenedzser feladata, hogy monitorozza az előrehaladást, amennyiben a terv megvalósulásában akadály lép fel akkor annak korrigálása érdekében megteszi a szükséges egyeztetéseket. Amennyiben a gondozási nevelési terv megvalósulása a szülő/ gyermek együttműködési hiánya miatt ütközik akadályba, kezdeményezi az érintett család hatósághoz történő beidézését és a magatartási szabályok betartására történő figyelem felhívást, további eredménytelenség esetén más hatósági intézkedést kezdeményez. 


Ügyfélfogadási idő a szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtó szervezeti egységeknél:

  • hétfő- kedd: 8.00-16.00 óra között,
  • szerda: 8.00- 18.00 óra között,
  • csütörtök: 8.00-16.00 óra között.
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel (krízishelyzetben a szolgáltatás elérhető az intézményben).


Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosító szervezeti egység:

III. Köznevelési Prevenciós Csoport

           Vezetője: Horváthné Matucza Enikő

            Telefon: 06-82-511-904

            E-mail: prevencios.csoport@kaposvaricssk.hu


Szolgáltatás célja: A sikeres iskolai előmenetel támogatása, szociális kompetencia fejlesztése és a veszélyeztetettség megelőzése és mérséklése érdekében egyéni, csoportos és közösségi szociális munka eszköztárának használata, melynek célja az iskolai beilleszkedés és tanulmányi előmenetel támogatása, tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez szükséges szociális kompetencia fejlesztése, a tanulmányi kötelezettség teljesítését akadályozó tényezők feltárása, prevenciós eszközökkel a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, mérséklése jelzőrendszer működtetésének hatékonyabbá tétele érdekében.


Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a köznevelési intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján kerül biztosításra.


Szolgáltatások (térítésmentesen vehetők igénybe)


CSALÁDSEGÍTÉS

A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás, azoknak a lakhatással összefüggésben eladósodott, szociálisan rászoruló családoknak kíván segíteni, akik maguk is készek és képesek tartozásuk részbeni megfizetésére.


GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. Jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés  céljáról, tartalmáról. A jelzőrendszer működtetése alapvető feladat, hiszen ez a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony, és kellő időben biztosított segítség fontos, nélkülözhetetlen feltétele.


HELYETTES SZÜLŐI ELLÁTÁS

A szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével biztosítható, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermeke gondozását családjában nem tudja megoldani. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.


KÖZPONT SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI


KAPCSOLATTARTÁSI ÜGYELET

A Járási Csoport hatósági (gyámhatósági/bírósági) határozat és az ügyfelekkel való egyéni megállapodás alapján helyet és felügyeletet biztosít szülői/nagyszülői kapcsolattartásra.

A felmerülő igények alapján intézményünk, törzs munkaidőn kívül – hatósággal történő előzetes egyeztetés alapján történő elrendelés esetén – szombati napokon 9.00-12.00 óra között biztosított a szolgáltatás igénybevétele.


UTCAI/LAKÓTELEPI SZOCIÁLIS MUNKA

A Járási Csoport esetmenedzserei Kaposvár területén (2022. év májusától a tanítási szüneteket leszámítva tervezetten minden kedden és csütörtökön 9:00 és 11:00 óra között) feltérképező tevékenységgel látják el a feladatot. A szolgáltatás keretében a csellengő gyermekek felderítésére kerül sor a város különösen veszélyeztetett körzeteiben.


KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKA

A Járási Csoport részéről egy esetmenedzser látja el a kórházi szociális munkával járó feladatokat. Az esetmenedzser heti egy alkalommal, keddi napokon délután 14.00 órától 16.00 óráig látja el tevékenységét a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán, valamint a Gyermekosztályon, a Pszichiátriai Osztályon és a Rehabilitációs Osztályon.


KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT (Telefonszám:+36-30-979-9032)

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A nyitvatartási időn túl (hétfőtől – csütörtökig 16:15-től reggel 07:45-ig, valamint péntek 14:00-től hétfő 07:45-ig) elsősorban krízishelyzetekben, azonnali telefonos segítségnyújtás biztosítása.


MEDIÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

Konfliktuskezelő, vitarendező eljárás során az esetmenedzserek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján, a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.


CSALÁDKONZULTÁCIÓ/CSALÁDTERÁPIA

A családot egységként, többnyire rendszerként kezelő, segítő és gyógyító beavatkozás, amely az emberi kölcsönhatás, tehát az interakció és kommunikáció révén törekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásában.


SZOCIÁLIS DIAGNÓZIS

A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – gyermekjóléti alapellátásokat.


JOGI, PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

Delegáló lap alapján jogász és a pszichológus az általuk megadott időpontban tanácsadás céljából fogadja a járás területéről érkező igénylőket, szükség esetén, előzetes egyeztetés alapján a szolgálatok helyszínén biztosítható a szolgáltatás.


FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÁS

A célcsoport számára a különböző ellátásokról, szolgáltatásokról, támogatásokról, oktatásról, vagy szabadidős tevékenységről releváns információ átadása, mely valamely cselekvésre, magatartásra ösztönző vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.

Nagy telefon mellett álló ember

Keressen minket bizalommal!