Közzétételi kötelezettség

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság
2. Székhely 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 58-68.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Telefonkönyv 
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Telefonkönyv 
6. Központi elektronikus levélcím Telefonkönyv 
7. A honlap URL-je http://www.kaposvarigesz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Telefonkönyv
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Telefonkönyv
10. Az ügyfélfogadás rendje Pénztár, közfoglalkoztatottak fogadási rendje

 

 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Telefonkönyv
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Telefonkönyv

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Intézmények alapító okiratai
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

1.4. Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  –
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe https://www.kaposvar.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje https://www.kaposvar.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  –

 

 1. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szmsz

Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  –
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása https://www.kaposvar.hu

 

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Ügyintézési iránytű
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Ügyintézési iránytű
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Ügyintézési iránytű
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Ügyintézési iránytű
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ügyintézési iránytű
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Ügyintézési iránytű
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Ügyintézési iránytű
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Ügyintézési iránytű
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Ügyintézési iránytű
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Ügyintézési iránytű

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények:

Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák:

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények:

Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák:

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények:

Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák:

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Egészségügyi Intézmények, Szociális Intézmények:

Sport Intézmények, Művelődési Intézmények, Művészeti Intézmények, Kollégiumok, Középiskolák, Általános Iskolák, Óvodák:

 

 

 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálatások Központi Hivatala
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Szmsz
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Szmsz
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Szmsz

 

 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Közgyűlési anyagok
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Közgyűlési anyagok
Kaposvári közlöny

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Hirdetmények
Közgyűlési anyagok
Kaposvári Közlöny

 

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

 

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Hivatali SZMSZ
Telefonkönyv

 

 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása *****Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2012. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2010. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2009. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2007. évről

 

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelentés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről 2011.

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Jelentés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormanyzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről 2011.

Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2012. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2011. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2010. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2009. évről

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2008. évről
Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2007. évről

 

 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Államigazgatási hatósági statisztika (2014)
Államigazgatási hatósági statisztika (2013)
Államigazgatási hatósági statisztika (2012)
Államigazgatási hatósági statisztika (2011)
Államigazgatási hatósági statisztika (2009)
Államigazgatási hatósági statisztika (2006)
Önkormányzati hatósági statisztika (2014)
Önkormányzati hatósági statisztika (2013)
Önkormányzati hatósági statisztika (2012)
Önkormányzati hatósági statisztika (2011)
Önkormányzati hatósági statisztika (2009)
Önkormányzati hatósági statisztika (2006)
Ügyirat statisztika (2014)
Ügyirat statisztika (2013)
Ügyirat statisztika (2011)
Ügyirat statisztika (2009)
Ügyirat statisztika (2006)
Ügyiratforgalmi és hatósági statisztika (1990-2014)
Szabálysértési statisztikák
Adóhátralékok alakulása
Az Építéshatósági Iroda által kiadott építési és használatbavételi engedélyek száma

 

 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Államigazgatási hatósági statisztika (2014)
Államigazgatási hatósági statisztika (2013)
Államigazgatási hatósági statisztika (2012)
Államigazgatási hatósági statisztika (2011)
Államigazgatási hatósági statisztika (2009)
Államigazgatási hatósági statisztika (2006)
Önkormányzati hatósági statisztika (2014)
Önkormányzati hatósági statisztika (2013)
Önkormányzati hatósági statisztika (2012)
Önkormányzati hatósági statisztika (2011)
Önkormányzati hatósági statisztika (2009)

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2015. évi költségvetés

 

 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói 2014.éves költségvetés beszámolója 

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 1. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatások 
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatások 
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatások 
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatások 

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Értékesítések és beszerzések 

 

 1. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Támogatások

 

 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2011. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
MellékletTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2012. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
MellékletTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2013. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
1. melléklet
2. melléklet
3. mellékletTájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2014. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Melléklet

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési eljárás nyilvánossága
Tájékoztató a 2011. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2012. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről
Tájékoztató a 2014. évi közbeszerzésekről